Salgs- og leveringsbetingelser

§1 Anvendelse
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Businessmann A/S’, CVR-nummer: 19 00 29 93, salg og levering af produkter, serviceydelser mm. til erhvervskunder. Betingelserne finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale parterne i mellem.

§2 Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med det underskrevne aftaledokument det samlede aftalegrundlag om Businessmann A/S’ salg og levering af produkter, serviceydelser mm. til køberen (”Aftalegrundlaget”). Køberens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Businessmann udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

§3 Priser og betalingsbetingelser
Businessmann A/S’ tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet eller aftaledokumentet er dateret, medmindre andet fremgår. Accept af tilbud, der er Businessmann A/S i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Businessmann A/S, medmindre Businessmann A/S meddeler køberen andet.

Businessmann A/S’ priser er fastsat inklusive eventuel emballage, men eksklusive eventuel forpakning og transport. Businessmann A/S er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition, installation og levering. Alle priser er eksklusive moms.

Samtlige fakturaer forfalder til betaling ved levering, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Businessmann accepterer ikke modregning med ikke anerkendte krav. Businessmann accepterer ligeledes ikke, at køber tilbageholder betalinger i øvrigt på grund af modkrav vedrørende andre retsforhold.

§4 Mora og kreditforhold
Såfremt Businessmann A/S modtager dubiøse kreditoplysninger på køber, er Businessmann A/S berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Dette gælder ligeledes hvis køber gentagne gange misligholder sin betalingsforpligtigelse. Businessmann A/S er berettiget til at hæve kontrakten og kræve de opståede omkostninger erstattet, hvis forudbetaling eller sikkerhed ikke modtages inden den af Businessmann A/S fastsatte frist.

Ved enhver forsinket betaling har Businessmann A/S uden forudgående påkrav ret til at beregne sig en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfaldstid at regne.

§5 Ejendomsforbehold
Samtlige af Businessmann A/S’ leverede varer leveres under ejendomsforbehold, indtil fuld betaling er præsenteret.

Businessmann A/S er i tilfælde af mora berettiget til uden forudgående påkrav at afhente det leverede og køber er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til, om eventuelle data tilhører køber eller 3. mand. De ved tilbagetagelsen forbundne omkostninger skal i givet fald erstattes af køber. Køber er ikke berettiget til, indtil fuld betaling sker, at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede – eller lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes. Køber er forpligtet til at holde det leverede fuldt forsikret, indtil betaling sker.

§6 Udlån
Såfremt Businessmann A/S udleverer varer på prøve eller til låns, skal modtageren for egen regning sørge for rettidig tilbagelevering til Businessmann A/S. Sker tilbageleveringen ikke inden den af Businessmann A/S i lånebekræftelsen anførte frist, er Businessmann A/S berettiget til – efter eget valg – enten at tilbagetage varerne for modtagerens regning eller at fakturere varen til en listepris, idet den lånte genstand da betragtes som køb af modtageren. Modtageren hæfter for al original emballage, manualer, disketter og eventuelle kabler. Er emballagen i låneperioden beskadiget eller bortkommer manualer, disketter og kabler, er modtager forpligtiget til at erstatte Businessmann A/S værdien til dagspris.

§7 Ændring og annullering
Annullering, returnering eller reduktion af ordre kan alene ske med Businessmann A/S’ godkendelse. Businessmann A/S er berettiget til at beregne sig et gebyr på 25% af fakturabeløbet ved ændring, returnering eller annullering, idet returnummer (RMA) ligeledes er påkrævet og skal rekvireres hos den ansvarlige sælger.

§8 Timebaseret klippekort
Businessmann udsteder klippekort til konsulentydelser på timebasis. Klippekort kan ikke konverteres til betaling for andre produkter f.eks. hardware, software eller lignende. Klippekortet kan ikke overdrages til 3. mand. Aftalen omkring klippekortet er endelig og eventuelle ubrugte timer kan ikke refunderes.

Klippekort betales altid forud og er gyldigt 12 måneder fra fakturadato. Benyttes klippekortet udenfor normal arbejdstid, gælder følgende:

  • Mellem kl. 16.30 og kl. 20.00 ”klippes” 2 gange pr. time.
  • Mellem kl. 20.00 og kl. 08.00 ”klippes” 3 gange pr. time.
  • Lørdage, søndage samt helligdage (hele dagen) ”klippes” 3 gange pr. time.

Der faktureres min. 1 time, derefter pr. påbegyndt 1 time og ekskl. kørsel.

§9 Levering
Leveringstidspunktet angives ved købers ordreafgivelse. Såfremt leveringstidspunktet ikke er udtrykkeligt angivet og aftalt, foretages levering efter Businessmann A/S’ sædvanlige leveringsterminer, som normalt er 8 dage fra bestilling. Businessmann A/S er alene ansvarlig for forsinkelse, såfremt den skyldes grov forsømmelse fra Businessmann A/S’ side. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt – ved aftalens indgåelse – har betinget sig levering til bestemt tid.
Køber skal undersøge alle varer ved levering. Hvis køber opdager en fejl eller mangel, som køber ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Businessmann A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Businessmann A/S, kan den ikke senere gøres gældende.

§10 Forsendelse
Eventuelle fragtomkostninger bæres af køber. Enhver risici for varens hændelige undergang bæres af sælger, indtil levering er sket.

§11 Garanti, mangler og reklamation
Garanti
Businessmann A/S yder ikke garanti for solgte varer, medmindre andet er aftalt og fremgår på fakturaen. Såfremt købers reklamation er omfattet af en garanti, som Businessmann A/S’ producent eller leverandør har afgivet over Businessmann A/S, yder Businessmann A/S dog samme garanti overfor køber, men kun såfremt producenten eller leverandøren accepterer, at reklamationen er omfattet af garantien, og producenten eller leverandøren friholder Businessmann A/S for ethvert krav i anledning heraf. Garantien omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Businessmann A/S’ instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning, ændring eller reparation udført af andre end Businessmann A/S eller en af Businessmann A/S autoriseret virksomhed, eller (iv) andre forhold, som Businessmann A/S er uden ansvar for.

Reklamation
Reklamationer angående fejl og mangler skal meddeles Businessmann A/S skriftligt snarest muligt efter varens modtagelse og senest 48 timer efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget den pågældende fejl eller mangel.

Reklamation over fejl og mangler, som køber burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives senest 48 timer efter modtagelsen og før varen tages i anvendelse. Hvis en fejl eller mangel, som køber har eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Businessmann A/S, kan den ikke senere gøres gældende. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Businessmann A/S. Retursendinger skal være i uanbrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer.

Fejl og mangler
Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld og Businessmann A/S kan lastes herfor, er Businessmann A/S forpligtet til – inden for rimelig tid – at afhjælpe manglen eller erstatte leverede varer med varer af tilfredsstillende kvalitet. Såfremt Businessmann A/S tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning som følge af manglen. Businessmann A/S er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Businessmann A/S forbeholder sig ret til at debitere 15% i faktureringsgebyr, såfremt returnerede varer ikke har fejl og mangler.

§12 Ansvar og force majeure
Ansvarsbegrænsning
I det omfang Businessmann A/S er ansvarlig overfor køberen, er Businessmann A/S’ ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Businessmann A/S påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold overfor tredjemand. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Businessmann A/S’ ansvar over for køber ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

Force Majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Businessmann A/S ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Businessmann A/S er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.
Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Businessmann A/S’ kontrol, og som Businessmann A/S ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er krig, terror, usædvanlige naturforhold, oversvømmelse, brand, hærværk, arbejdsstridigheder, svigtende forsyninger af råmaterialer, beskadigelse af Businessmann A/S eller Businessmann A/S’ leverandørers muligheder for at levere handlen eller en del af denne.

§13 Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Businessmann A/S’ udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Businessmann A/S.

Køberen har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Businessmann A/S’ udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for køberens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Businessmann A/S er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Businessmann A/S måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal køberen skadesløsholde Businessmann A/S, medmindre krænkelsen er forsætlig.

§14 Værneting og lovvalg
Sø- og Handelsretten i København aftales som værneting for eventuelle retstvister mellem Businessmann A/S og køberne, medmindre Businessmann A/S måtte ønske at indbringe sagen for køberens værneting. Aftalen er undergivet dansk ret.

Klik her for at se og downloade pdf med vores salgs- og leveringsbetingelser.

Seneste opdateret 2015-07-10

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

 

Kontakt os og book et møde.

Du kan også sende os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt!

 

Telefon: +45 4516 1655
Mail: info@businessmann.dk

 

Se alle vores tweets